Το περιοδικό Αριάδνη εκδίδεται από συντακτική επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο/η εκάστοτε κοσμήτορας και μετέχουν μέλη που ορίζονται από τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Δημοσιεύει μετά από κρίση πρωτότυπες μελέτες πάνω σε θέματα των γνωστικών αντικειμένων των τριών Τμημάτων, καθώς και βιβλιοκρισίες, βιβλιοκριτικά άρθρα και αναφορές σε σημαντικά γεγονότα, επίκαιρους προβληματισμούς και εξελίξεις στα σχετικά επιστημονικά πεδία.
Περιλαμβάνει, επίσης, Παράρτημα που παρουσιάζει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Κοσμητείας και των Τμημάτων, το ακαδημαϊκό δυναμικό και τις επιστημονικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται ετησίως στη Φιλοσοφική Σχολή.
 
Οι εργασίες δημοσιεύονται με προσωπική ευθύνη των συγγραφέων ως προς το περιεχόμενο και τη γλωσσική τους μορφή, τα πνευματικά δικαιώματα π.χ. του ενδεχόμενου εικονογραφικού υλικού κ.λ.π. Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται στην τελική τους μορφή, πρoτού σταλούν στους κριτές. Τα κείμενα κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (MS Word και PDF) και σε έντυπη μορφή (που αντιστοιχεί ακριβώς στην ηλεκτρονική) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, στη διεύθυνση:

dean@phl.uoc.gr
Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Γάλλος – Ρέθυμνο 741 00

Η υποβολή κειμένων προς δημοσίευση είναι ανοιχτή και εκτός της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι εργασίες που υποβάλλονται, αποστέλλονται ανώνυμα από τη Συντακτική Επιτροπή σε εξωτερικούς κριτές, για τους οποίους επίσης τηρείται αυστηρή ανωνυμία. Οι συγγραφείς λαμβάνουν ηλεκτρονικό ανάτυπο (σε μορφή PDF) της δημοσιευμένης εργασίας τους και δύο αντίτυπα του τόμου του περιοδικού.