Κούτρα Αικατερίνη, and Γιοβαζολιάς Θεόδωρος. “Introduction”. ELEUTHERNA 12 (October 6, 2021): 17–20. Accessed March 26, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/eleutherna/article/view/1537.