Κούτρα Α., and Γιοβαζολιάς Θ. “Introduction”. ELEUTHERNA, vol. 12, Oct. 2021, pp. 17-20, doi:10.26248/eleutherna.v12i0.1537.