Η Κοινωνική Αλχημεία του Κοινωνικού Κεφαλαίου στην Κινεζική Κοινωνία: Πώς οι Διευθυντές των Σχολείων Εξασκούν τη Δυαδικότητα σε ένα Θεσμικό Πλαίσιο

  • Tien-Hui Chiang
Λέξεις κλειδιά: Δυαδικότητα, κοινωνικό κεφάλαιο, κινεζικός πολιτισμός, διευθυντές σχολείων, θεσμοθετημένο πλαίσιο, κοινωνική αλχημεία

Περίληψη

Ενώ η έννοια δυαδικότητας δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ δομικών περιορισμών και δράσης (agency), η ικανότητα του ατόμου ορίζεται ως το βασικό στοιχείο στην άσκηση δημιουργικών ενεργειών, έτσι ώστε η επιρροή της εξουσίας στη δυνατότητα δράσης του ατόμου να αγνοείται σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, η επιρροή των κοινωνιών και των πολιτισμών δε λαμβάνεται υπόψη από την δυαδικότητα. Το κείμενο αυτό υποστηρίζει ότι οι κοινωνικοί πολιτισμοί συγκροτούν ένα θεσμοθετημένο περιβάλλον, ρυθμίζοντας τη σχέση μεταξύ συμπεριφοράς και κοινωνικών ανταμοιβών και, με τη σειρά του, ένας τέτοιος θεσμοθετημένος κανονισμός έρχεται να κατευθύνει τη γνώση και ικανότητα των μελών του. Ως εκ τούτου, η άσκηση της δράσης συνήθως λαμβάνει μέρος στο εύρος που έχει ορισθεί από το θεσμοθετημένο πλαίσιο. Προκειμένου να εξασφαλίσουν προσωπικό κέρδος τα δρώντα άτομα (actors) τείνουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες του πλαισίου, όπως είναι προφανές στη χρησιμότητα του κοινωνικού κεφαλαίου, η απόκτηση του οποίου μπορεί να θεωρηθεί ως τέχνη της κοινωνικής αλχημείας στην κινεζική κοινωνία.

Βιογραφικό Συγγραφέα

Tien-Hui Chiang

Διακεκριμένος Καθηγητής, Distinguished Professor, Zhengzhou University, China
Αντιπρόεδρος, Vice President, RC04, International Sociological Association, UNESCO

Δημοσίευση
2020-05-22
Ενότητα
Άρθρα