Καστρινάκη Αγγέλα. “Έπαινος Ορχάν Παμούκ: ο Ορχάν Παμούκ και η Altra Cosa”. Ariadne, no. 23-24 (April 22, 2020): 252–257. Accessed April 19, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/812.