--, .-.-. “ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ TOY ΚΑΘΗΓΗΤH ÉTIENNE BALIBAR ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”. Ariadne, vol. 22, Oct. 2018, pp. 223-4, https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/Ariadne/article/view/197.