--, .-.-. (2018) “ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ TOY ΚΑΘΗΓΗΤH ÉTIENNE BALIBAR ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”, Ariadne, 22, pp. 223–224. Available at: https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/Ariadne/article/view/197 (Accessed: 7 February 2023).