(1)
Μισίου Δ. Άννα, ο Ταρζάν. Ariadne 2016, 18, 33-40.