ΣΙΟΥΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. “Community and Liberty: Alasdair MacIntyre, David Miller”. Ariadne 17 (June 27, 2012): 397–423. Accessed February 25, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/405.