Καστρινάκη Α. “Έπαινος Ορχάν Παμούκ: ο Ορχάν Παμούκ και η Altra Cosa”. Ariadne, no. 23-24, Apr. 2020, pp. 252-7, doi:10.26248/ariadne.v0i23-24.812.