Καράτζης Γ. “Ode to GREGORY NAGY”. Ariadne, vol. 28, Apr. 2023, pp. 237-, doi:10.26248/ariadne.v28i.1684.