[1]
Καστρινάκη Α., “Η λογοτεχνία στον πόλεμο”, Ariadne, no. 25-26, pp. 314–318, Nov. 2020.