[1]
ΜΟΤΣΙΟΣ Γ., “Η επαναληπτικότητα μοντέλων καλλιτεχνικής σκέψης στις βαλκανικές λογοτεχνίες (18ος-19ος αι.)”, Ariadne, vol. 2, pp. 250–260, Dec. 1984.