[1]
ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε., “Η απομυθοποίηση του Αυγούστου από τον Τάκιτο”, Ariadne, vol. 2, pp. 50–68, Dec. 1984.