ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. (1984) “Η απομυθοποίηση του Αυγούστου από τον Τάκιτο”, Ariadne, 2, pp. 50–68. doi: 10.26248/ariadne.v2i0.1156.