ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. Η απομυθοποίηση του Αυγούστου από τον Τάκιτο. Ariadne, [S. l.], v. 2, p. 50–68, 1984. DOI: 10.26248/ariadne.v2i0.1156. Disponível em: https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1156. Acesso em: 25 jul. 2024.