ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. (1984). Η απομυθοποίηση του Αυγούστου από τον Τάκιτο. Ariadne, 2, 50–68. https://doi.org/10.26248/ariadne.v2i0.1156