(1)
Δετοράκης Θ. Hymnographers of Thessaloniki (6-12 c.). Ariadne 2004, 10, 71-83.