(1)
Γκράτζιου Ό. Μνήμη Στέλλας Παπαδάκη-Οkland. Ariadne 2004, 10, 09-10.