(1)
Καvαβού Ν. ’May All Your Weddings Be Happy ones!’: Philogelos 72. Ariadne 2011, 117-135.