(1)
Καστρινάκη Α. Έπαινος Ορχάν Παμούκ: ο Ορχάν Παμούκ και η Altra Cosa. Ariadne 2020, 252-257.