(1)
ΠΕΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Δ. Ε. Ritsos’ Ajax. From the Ancient Tunic to the White Torn Nightdress. Ariadne 2012, 17, 343–357.