(1)
Αθανασάκη Λ. Το Βραβείο William Stanley Moss σε ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Ariadne 2016, 330-339.