(1)
Καράτζης Γ. Ode to GREGORY NAGY. Ariadne 2023, 28, 237-237.