(1)
Καστρινάκη Α. Η λογοτεχνία στον πόλεμο. Ariadne 2020, 314-318.