(1)
Καστρινάκη Α. Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ariadne 2020, 248-249.