(1)
ΜΟΤΣΙΟΣ Γ. Η επαναληπτικότητα μοντέλων καλλιτεχνικής σκέψης στις βαλκανικές λογοτεχνίες (18ος-19ος αι.). Ariadne 1984, 2, 250-260.