(1)
ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. Η απομυθοποίηση του Αυγούστου από τον Τάκιτο. Ariadne 1984, 2, 50-68.