(1)
Πολίτης Α. Η προοπτική ενός αρχείου. Ariadne 1994, 7, 262-266.